کلاه جراح

نام محصول: کلاه جراح

این محصـول از بهترین و نرم ترین منسوج نبافته و بهداشتی، تولید و برای پوشش سـر پزشکان و جراحان در هنگام عمل های بیمارستانی و تحقیقات پزشکی و آزمـایشگاهی مورد استفـاده قـرار می گیرد. کلاه جراح در این موسسه به روش تمام اتومات با استفاده از آخرین تکتولوژی مشترک اروپـا و آمریـکا تولید می شود که در ایـن خصـوص نیـز ایـن شرکـت اولـیـن تولید کننده ماشینی می باشد.